Privaatsuspoliitika 

Privaatsuspoliitika

 

Osaühing DOUGLAS LATVIA kohustub tagama teie isikuandmete kaitse ja privaatsuse vastavalt

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamist (isikuandmete kaitse üldmäärus), nõuetele;
  • teistele Läti Vabariigis kehtivatele isikuandmete töötlemist ja privaatsust käsitlevatele õigusaktidele;
  • vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Selle privaatsuspoliitikaga teavitab osaühing DOUGLAS LATVIA teid oma isikuandmete töötlemise põhimõtetest, viisidest, eesmärkidest, mahust, tingimustest ja tähtaegadest, samuti teie õigustest, mis on seotud meiepoolse isikuandmete töötlemisega.

 1. Mõisted

 

1.1. Isikuandmed – mis tahes teave, mis puudutab tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut.

1.2. Andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik (edaspidi: klient).

1.3. Profileerimine – isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis väljendub isikuandmete kasutamises eesmärgiga hinnata konkreetseid füüsilise isikuga seotud isiklikke aspekte.

1.4. Vastutav töötleja – osaühing DOUGLAS LATVIA (edaspidi ka: DOUGLAS).

1.5. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb vastutava töötleja (DOUGLASe) nimel isikuandmeid.

1.6. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

1.7. Andmesubjekti (kliendi) nõusolek – kliendi vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega klient kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub oma isikuandmete töötlemisega.

1.8. Küpsised – tekstifailid, mida salvestatakse kasutaja seadmesse, et isikustada DOUGLASe veebisaidi kasutamist iga konkreetse veebisaidi kasutaja jaoks.

 2. Isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja

 

2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on osaühing DOUGLAS LATVIA, rg-kood 40003566973, juriidiline aadress: Ulbrokas 30, Riia, LV 1021

2.2. Isikuandmete volitatud töötlejad on juriidilised isikud, kes töötlevad DOUGLASe nimel ja vastavalt DOUGLASe juhistele isikuandmeid ning kes on võtnud endale kohustuseks järgida õigusaktide nõudeid andmete töötlemise kohta.

 

3. Töödeldavate kliendi isikuandmete kategooriad ja liigid

 

3.1. DOUGLASe töödeldavate kliendi isikuandmete kategooriad sõltuvad sellest, milliseid DOUGLASe teenuseid soovib klient kasutada.

3.2. DOUGLASe töödeldavate kliendi isikuandmete kategooriad on järgmised:

3.2.1. kliendi isikuandmete töötlemine DOUGLASe kliendikaardi väljaandmiseks ja teisteks sellega seotud toiminguteks;

3.2.2. kliendi isikuandmete töötlemine DOUGLASe e-poes registreerumiseks ja teisteks sellega seotud toiminguteks;

3.2.3. kliendi isikuandmete töötlemine DOUGLASe uudiste saatmiseks e-posti, SMSi või posti teel;

3.2.4. kliendi isikuandmete töötlemine turvakaalutlustel;

3.2.5. kliendi isikuandmete töötlemine muudel turunduseesmärkidel (reklaamiüritused).

3.3. Kliendikaartide väljaandmiseks ja sellega seotud turunduspakkumiste tegemiseks võib DOUGLAS sõltuvalt kliendi valikul esitatud teabe mahust töödelda järgimisi kliendi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi või kasutajanimi; sugu; sünniandmed (sünnikuupäev vastavalt valikule); aadress; mobiiltelefoni number; e-posti aadress.

3.4. Kliendi registreerimiseks DOUGLASe e-poes võib DOUGLAS sõltuvalt kliendi valikul esitatud teabe mahust töödelda järgimisi kliendi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi või kasutajanimi; sugu; sünniandmed (sünnikuupäev); aadress; mobiiltelefoni number; e-posti aadress.

3.5. DOUGLASe e-poes tehtud tehingute lõpuleviimiseks – kaupade kättetoimetamiseks – võib DOUGLAS sõltuvalt kliendi valitud kättetoimetamise viisist töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid: e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi; aadress; mobiiltelefoni number.

3.5. DOUGLASe uudiste saatmiseks e-posti, SMSi või posti teel võib DOUGLAS sõltuvalt kliendi esitatud teabe mahust ja eesmärgist töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid: e-posti aadress, telefon, aadress.

3.6. Vara kaitsmise eesmärgil töötleb DOUGLAS järgmisi kliendi isikuandmeid: videokujutis, mis saadakse DOUGLASe kauplustes olevate videokaamerate salvestistest.

3.7. DOUGLASe reklaamimiseks võib DOUGLAS enda korraldatud reklaamiürituste ajal (esitlused, kaupluste avamised jne) töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid: fotokujutis.

 4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 

4.1. DOUGLAS töötleb saadud klientide isikuandmeid ainult vastavalt allpool nimetatud eesmärkidele, järgides isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktide nõudeid ja lähtudes kliendi esitatud isikuandmete mahust ja nõusolekust konkreetsete töötlemise eesmärkidega.

4.2. DOUGLAS töötleb saadud klientide isikuandmeid järgmistel konkreetsetel eesmärkidel:

4.2.1. eesnimi, perekonnanimi või kasutajanimi – kliendi tuvastamiseks DOUGLASe kauplustes, tagades kliendile võimaluse kasutada kliendikaarti ilma seda esitamata; samuti kliendi registreerimiseks DOUGLASe e-poes ja juurdepääsu tagamiseks DOUGLASe e-poele;

4.2.2. sugu – soole vastavate DOUGLASe eripakkumiste tegemiseks;

4.2.3. sünniandmed (sünnikuupäev) – soodustuste andmiseks kliendi sünnipäeval;

4.2.4. aadress – kliendile posti teel hooajaliste kataloogide, teabematerjalide ja kutsete saatmiseks, samuti DOUGLASe e-poest tellitud kaupade kohaletoimetamiseks, kui kliendi valitud kohaletoimetamise viisi puhul on kauba kliendile toimetamiseks vaja esitada aadress;

4.2.5. mobiiltelefoni number – kampaaniapakkumiste ja ürituste kutsetega saatmiseks SMSiga; samuti siis, kui klient on esitanud DOUGLASe e-poes kaubatellimuse vormistamisel telefoninumbri – suhtlemiseks DOUGLASe e-poest tellitud kaupade kättetoimetamise küsimustes;

4.2.6. e-post – DOUGLASe uudiste (uudiskirjade) saatmiseks elektroonilisel kujul; kliendile DOUGLASe e-poele juurdepääsu tagamiseks; teadete saatmiseks, mis on vajalikud DOUGLASe e-poes vormistatud tellimust, tasumist ja kättetoimetamist puudutava teabe edastamiseks kliendile, kui klient vormistab kaubatellimuse DOUGLASe e-poes;

4.2.7. videokujutis – videovalve DOUGLASe kaupluseruumides, et kaitsta DOUGLASe vara, ennetada vargusi DOUGLASe kauplustes, avastada DOUGLASe kauplustes toime pandud vargusi, tuvastada vargusi toime panevaid isikuid ja tagada isikute eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise kaitse;

4.2.8. fotokujutis – DOUGLASe reklaamimiseks tema korraldatud reklaamiürituste ajal.

4.3. DOUGLAS annab teada, et osa punktis 4.2 kirjeldatud andmete töötlemisest võib toimuda automaatselt, sealhulgas klienti profileerides, et teha konkreetsele kliendile uusi, spetsiaalseid ja isikustatud DOUGLASe pakkumisi, arvestades kliendi esitatud isikuandmete ja varasemate DOUGLASe kauplustes sooritatud ostude põhjal DOUGLASe poolt saadud ja automaatselt kogutud teavet, kui klient on sellega nõustunud.

 5. Isikuandmete töötlemise alus ja tähtaeg

 

5.1. Isikuandmete töötlemine DOUGLASe poolt võib toimuda ainult mõnel järgmistest alustest.

5.1.1. Kliendi nõusolek – kliendi vabatahtlik, konkreetne ja teadlik tahteavaldus, et ta nõustub oma isikuandmete töötlemisega. Iga esitatava isikuandmete liigi juures on DOUGLAS nimetanud mõne punktis 4.2 nimetatud eesmärkidest, milleks klient võib vastavalt oma valikule anda DOUGLASele nõusoleku oma isikuandmeid töödelda. Klient kinnitab enda isikuandmed ise, andes ühtlasi oma nõusoleku nende töötlemiseks.

Kui DOUGLAS saadab kutseid enda korraldatud reklaamiüritustele, kus ta kavatseb DOUGLASe reklaamimise eesmärgil fotografeerida, lisab DOUGLAS kutsesse teabe üritusel toimuva fotografeerimise kohta. Üritusele tulles avaldab klient aktiivset ja teadlikku nõusolekut sellega, et toimuda võib kliendi isikuandmete – fotokujutise – töötlemine.

5.1.2. Õigusliku (seadusliku) kohustuse täitmine – kui see tuleneb õigusaktidest, riigiasutuste välja antud haldusaktidest või seaduslikest päringutest, on DOUGLASel õigus töödelda kliendilt saadud andmeid niivõrd, kuivõrd see on vajalik, et täita vastavate õigus- või haldusaktide nõudeid või et vastata riigiasutuste ametlikele seaduslikele päringutele.

5.1.3. Õigustatud huvide kaitsmine – DOUGLASel on õigus töödelda klientide isikuandmeid, et tagada oma õigustatud huvide kaitsmine, eelkõige vara ja turvalisuse kaitsmiseks DOUGLASe kauplustes ning isikute eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise kaitse tagamiseks (videovalve) ning uurimise või kohtumenetluse vajadusteks (teatades DOUGLASe kauplustes aset leidnud kuritegudest; esitades hagisid, kaitstes end hagide eest kohtus jms).

Videovalve kasutamisel teavitab DOUGLAS alati klienti üheselt mõistetavalt kaupluses toimuvast videovalvest, pannes kaupluse sissepääsu juurde spetsiaalse kleebise. Kui klient ei soovi sattuda videovalve piirkonda, on tal võimalus teha sisseoste SIA Douglas Latvia e-poes www.douglas.lv .

5.2. DOUGLAS töötleb klientide esitatud isikuandmeid ainult nii kaua, kuni kehtib kliendi antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks või kuni DOUGLAS peab kaitsma oma õigustatud huve või täitma talle seatud õiguslikke kohustusi ning kuni isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole veel saavutatud. Videovalve materjali säilitatakse kuni neli nädalat. Kui konkreetne videovalve materjal on vajalik varguse avastamiseks, uurimiseks, varguse toime pannud isiku karistamiseks või DOUGLASe õigustatud huvide kaitsmiseks, siis säilitatakse seda kuni nende eesmärkide saavutamiseni.

 6. Isikuandmete vastuvõtjad

 

6.1. DOUGLAS järgib klientide isikuandmete töötlemisel rangelt konfidentsiaalsust ning tagab kaitse kolmandate isikute lubamatu juurdepääsu eest isikuandmetele, nende juhusliku kaotsiminemise või hävitamise eest. Seadusliku aluse olemasolu korral võib DOUGLAS erandjuhul edastada klientide isikuandmeid ka järgmistele isikutele:

6.1.1. andmetöötlejatele, kes DOUGLASe nimel ja vastavalt DOUGLASe juhistele töötlevad isikuandmeid, näiteks teenusepakkujatele, kes saadavad DOUGLASe nimel SMSe kampaaniapakkumiste kohta;

6.1.2. riigihaldus- ja õiguskaitseasutustele nende asutuste seadusliku päringu alusel;

6.1.3. isikutele, kes osutavad DOUGLASele teenuseid, näiteks juristidele, kui andmete edastamisel teenusepakkujatele on seaduslik alus.

 7. DOUGLASe küpsiste poliitika

 

7.1. DOUGLASe veebisaidil kasutatakse küpsiseid, millesse salvestatakse teavet veebisaidi kasutaja poolt veebisaidil tehtud toimingute kohta, näiteks kasutaja IP-aadress, domeeni nimetus, kasutatav brauser ja operatsioonisüsteemi liik, veebisaidi külastuse kestus ja veebisaidilt otsitud teave.

7.2. DOUGLAS kasutab küpsiseid ainult veebisaidi kasutajate poolt küpsiste kasutamiseks antud üheselt mõistetava nõusoleku alusel. See tingimus ei kehti nende küpsiste korral, mis on vajalikud DOUGLASe veebisaidi häireteta toimimiseks, kuid milles ei säilitata pikka aega teavet kasutaja poolt DOUGLASe veebisaidil tehtud toimingute kohta.

7.3. DOUGLAS on välja töötanud eraldi küpsiste poliitika, mis on saadaval siin:

link küpsiste poliitikale

 8. Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega DOUGLASe poolt

 

8.1. Kliendil on õigus valida, millises mahus ja milliseid andmeid DOUGLASele esitada, samuti võtta oma nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks osaliselt või täielikult tagasi, paludes DOUGLASel lõpetada kõigi kliendi isikuandmete või nende teatud osa töötlemine. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle tagasivõtmiseni toimunud kliendi isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

8.2. Kui klient otsustab teatud isikuandmeid mitte esitada või võtab oma nõusoleku täielikult või osaliselt (konkreetsete esitatud andmete suhtes) tagasi, ei saa DOUGLAS osutada kliendile neid teenuseid, mille osutamiseks on vastavad isikuandmed vajalikud.

8.3. Arvestades seda, et DOUGLASel on vaja üheselt tuvastada klient, kes nõusoleku isikuandmete töötlemiseks täielikult või osaliselt tagasi võtab, võib klient tagasivõtmisteate DOUGLASele saata järgmistel viisidel.

8.3.1. Kui kliendil on kliendikaart, võib ta saata tagasivõtmisteate DOUGLASele e-posti aadressil info@douglas.lv sellelt e-posti aadressilt, mille klient esitas DOUGLASe müügikohast saadud kliendikaardi ankeedil või DOUGLASe e-poes registreerudes. Sel juhul peab klient tagasivõtmisteate e-kirjas teatama oma eesnime, perekonnanime või kasutajanime (kui klient on selle endale valinud) ja kliendikaardi numbri (kui kliendil on see olemas), samuti ulatuse, milles ta nõusoleku tagasi võtab.

8.3.2. Saates turvalise digiallkirjaga allkirjastatud tagasivõtmisteate DOUGLASe e-posti aadressile info@douglas.lv ning teatades eesnime, perekonnanime või kasutajanime (kui klient on selle endale valinud) ja kliendikaardi numbri (kui kliendil on see olemas), samuti ulatuse, milles ta nõusoleku tagasi võtab.  

8.3.3. Saates tagasivõtmisteate postiga DOUGLASe juriidilisele aadressile Ulbrokas 30, Riia, LV 1021, teatades eesnime, perekonnanime või kasutajanime (kui klient on selle endale valinud) ja kliendikaardi numbri (kui kliendil on see olemas), samuti ulatuse, milles ta nõusoleku tagasi võtab. Klient võib omakäeliselt allkirjastatud nõusoleku tagasivõtmise teate esitada ka mõnes DOUGLASe kaupluses.

8.4. Kliendil on igal ajal õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele DOUGLASe poolt, samuti nõuda DOUGLASelt teatud toimingute tegemist seoses kliendi isikuandmetega, saates nõude DOUGLASele ühel punktides 8.3.1–8.3.3 nimetatud viisidest. Kliendil on õigus nõuda DOUGLASelt:

8.4.1. võimalust tutvuda DOUGLASe käsutuses olevate kliendi isikuandmetega;

8.4.2. isikuandmete parandamist, kustutamist või täiendamist vastavalt kliendi juhistele, põhjendades oma taotlust;

8.4.3. teatud liiki või kõigi kliendi andmete töötlemise piiramist (ajutist peatamist);

8.4.4. kliendi andmete automatiseeritud töötlemise (kliendi suhtes automatiseeritud individuaalsete otsuste vastuvõtmise), sealhulgas profileerimise lõpetamist;

8.4.5. isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale ulatuses ja vormis, nagu need on DOUGLASe käsutuses.

8.5. Kliendil on õigus saada DOUGLASelt teavet isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise fakti ning (füüsiliste või juriidiliste) isikute ja/või riigiasutuste kohta, kellele DOUGLAS on esitanud mis tahes teavet seoses konkreetse kliendi isikuandmetega, välja arvatud juhtudel, kui selline teave on esitatud operatiivtegevuse subjekti või muu pädeva asutuse päringu alusel kriminaalmenetluse raames, ning muudel juhtudel, kui vastava teabe avaldamine on õigusaktidega otseselt keelatud.

8.6. Erimeelsuste korral seoses isikuandmete töötlemisega DOUGLASe poolt on kliendil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – Läti Andmekaitse Inspektsioonile.

  9. Privaatsuspoliitika muudatused

 

9.1. DOUGLAS võib teha igal ajal vastavalt oma äranägemisele privaatsuspoliitikas muudatusi, kui sellised muudatused vastavad andmekaitset käsitlevate õigusaktide nõuetele. Parandused jõustuvad pärast nende avaldamist DOUGLASe veebisaidil. Teie kohus on see privaatsuspoliitika aeg-ajalt läbi lugeda, et olla veendunud muudatustega tutvumises.

 

Douglas Latvia küpsiste poliitika

Douglas Latvia veebisaidil kasutatakse rakendusi, mis loovad küpsiseid, võimaldades kasutajal veebisaiti lehitseda ja salvestades teavet külastatud lehtede kohta. Küpsiste abil tunneb veebisait kasutaja ära ning tänu sellele pääseb kasutaja veebisaidi võimalustele kergemini ja kiiremini juurde ning veebisaiti on mugavam kasutada – küpsiseid kasutatakse näiteks sisselogimisel, pakkumiste otsimiseks ja/või korduvate külastuste korral. 

 

Mis on küpsised?

Küpsised on väga väikesed tekstifailid, mis tekivad automaatselt veebisaidi külastamise ajal ja mis salvestatakse kasutaja arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefoni (seadmesse), võimaldades nii isikustada veebisaidi kasutamist iga konkreetse kasutaja jaoks. Küpsiseid salvestatakse kasutaja arvutisse tema valitud mahus, mida on võimalik määrata brauseri seadetes.

Sessiooniküpsised on ajutised failid, mis jäävad kasutaja arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefoni kuni veebisaidi külastuse lõpuni.

Püsiküpsised on failid, mis salvestatakse veebisaidi külastamise ajal automaatselt kasutaja arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefoni ning mis jäävad seadmesse nii kauaks, kuni kasutaja need kustutab või kuni need failid kustutatakse vastavalt brauseri seadetele automaatselt.

 

Millist teavet salvestatakse?

Küpsis säilitab teavet veebisaidi kasutaja poolt veebisaidil Douglas.lv tehtud toimingute kohta, näiteks kasutaja IP-aadress, domeeni nimetus, kasutatav brauser ja operatsioonisüsteemi liik, veebisaidi külastuse kestus ja veebisaidilt otsitud teave. Küpsisesse salvestatud andmed on anonüümsed.

 

Milleks on küpsised vajalikud?

 Sessiooniküpsiste kasutamine on vältimatult vajalik, et tagada veebisaidi pidev häireteta toimimine, sealhulgas võimaldada kasutajal veebisaidile sisse logida. Seda liiki küpsistes ei hoita pikka aega teavet kasutaja poolt veebisaidil tehtud toimingute kohta, vaid need on vajalikud ainult nii kaua, kuni kasutaja veebisaiti kasutab. Sessiooniküpsised tagavad näiteks selle, et veebisait säilitab teavet kasutaja valiku kohta veebisaidi eelmises aknas, nii et kui kasutaja sellele tagasi läheb, ei ole tal vaja uuesti otsida ega sisestada kõiki andmeid.

Püsiküpsiste kasutamine on vajalik selleks, et tagada teile võimalikult mugav ja just teile kohandatud kasutamine, kohandades veebisaidi sisu ja pakkumisi vastavalt teie huvidele eelmise külastuse ajal. Seda tüüpi küpsistes säilitatakse teavet kasutaja poolt veebisaidil tehtud toimingute kohta. Nende küpsiste teavet saab kasutada ka reklaami ja turunduse jaoks, arvestades kasutaja poolt üles näidatud huvi veebisaidil olevate teatud liiki pakkumiste kohta.

 

Kolmandate isikute küpsised

Teavet, mida kogutakse küpsiseid kasutades, saadetakse ka Google’ile, et koostada veebisaidi kohta statistilisi aruandeid. Douglas Latvia veebisait kasutab vahendit Google Analytics, mis aitab analüüsida seda, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad.

Me ei kasuta kunagi seda statistilise analüüsi vahendit ega lase seda ka kolmandatel isikutel kasutada selleks, et meie veebisaidi külastajaid jälgida ja saada nende kohta konfidentsiaalset teavet. Ei meie ega Google ei seosta IP-aadressi konkreetse arvutikasutaja ega mingite muude Google’ile kättesaadavate andmetega, välja arvatud juhul, kui te sisestate isikuandmed meie veebisaidil täidetavasse vormi.

 

Kuidas blokeerida küpsiste kasutamine?

Veebisaidile sisenedes näevad kasutajad teadet küpsiste kasutamise kohta Douglas Latvia veebisaidil. Klõpsates „NÕUSTUN“ või veebisaidi Douglas.lv kasutamist jätkates kinnitab kasutaja, et nõustub küpsiste kasutamisega veebisaidi Douglas.lv külastamisel.

Samal ajal on kõigil kasutajatel võimalik üldiselt kontrollida ja blokeerida küpsiste kasutamine oma seadmes ja konkreetses brauseris, samuti igal ajal kustutada salvestatud küpsised, kasutades selleks seadme brauseri seadeid. Võtke palun arvesse, et need seadistused ja/või seadete muutmised tuleb teha igas seadmes ja brauseris eraldi!

Kui te kasutate brauserit Google Chrome, võite küpsiste haldamise kohta teavet saada siit: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=et

Täpsemat teavet küpsiste seadete, blokeerimise ja kustutamise kohta teistes brauserites võite saada siit (juhised on inglise keeles): https://www.aboutcookies.org/.

Kui kasutaja blokeerib küpsiste kasutamise seadme brauseris, siis küpsiseid kasutaja arvutisse ei salvestata. Kasutaja peab aga arvestama, et sel juhul võib veebisaidi Douglas.lv kasutamine olla osaliselt häiritud, st veebisaidi mõni funktsioon ei pruugi olla kasutatav või toimida vigadega, tekitades veebisaidi kasutajale ebamugavusi. Seetõttu soovitab Douglas Latvia kasutajate mugavuse tagamiseks lubada küpsiste salvestamine oma seadmesse.

 

Küpsiste poliitika muudatused

Douglas Latvia annab teada, et võib mis tahes ajal muuta küpsiste poliitikat vastavalt oma äranägemisele. Parandused jõustuvad pärast nende veebisaidil avaldamist. Douglas Latvia kutsub teid üles seda dokumenti regulaarselt läbi lugema, et võiksite olla kindel, et olete viimaste muudatustega tutvunud.

 

ILUMAAILM ON NÜÜD VEELGI LÄHEMAL!

LAADIGE ALLA MEIE RAKENDUS!